Cenník

Cena prvého stretnutia

(50-60 minút) – 50,-eur

Cena každého ďalšieho stretnutia

(50-60 minút) – 44,-eur

Hrová terapia, Sandplaying

(30-40 minút) – 30,-eur

Individuálna arteterapia

(50-70 minút) – 47,-eur

Úvodný screening dieťaťa

(100-120 minút) – 90,-eur

Vypracovanie správy pre potreby zákonných zástupcov, škôlky, školy

– 38,-eur

E- mailová konzultácia 

– 12,-eur

Telefonická konzultácia

– 0,85,-eur / minúta

Kontakt: 

umakurzy@gmail.com
 

tel.: +421  914  152  281

Podmienky spolupráce:

 

  • Nepotrebujete odporúčanie od lekára ani výpis zo zdravotníckej dokumentácie.
  • Úhrada za poskytnutú individuálnu službu sa platí po stretnutí prevodom. Do poznámky pre príjemcu uveďte svoje meno, a dátum stretnutia. Variabilný symbol je číslo aktuálnej faktúry.
  • Úhrada za poskytnutú službu skupinových kurzov sa platí vopred, prevodom. Do poznámky pre príjemcu uveďte svoje meno, názov workshopu a dátum stretnutia.

  • Objednaný termín sa považuje za záväzný. Pokiaľ sa nemôžete na dohodnutý termín dostaviť, je tu možnosť termín bezplatne zrušiť najneskôr 24 hodín pred týmto termínom. Pri zrušení termínu neskôr než 24 hodín je stretnutie považované za zrealizované a hradí sa v plnej výške dohodnutého stretnutia.
  • Terapeutické i poradenské stretnutie sa riadi etickými zásadami a je prísne dôverné.
  • Klient pred zahájením stretnutí podpisuje zmluvu o pravidlách spolupráce a ochrane osobných údajov.
  • Arteterapeutická práca a poradenstvo podliehajú odbornému dohľadu supervízie.