— Kurzy

Zážitkové tvorenie pre deti od 2-3 rokov​

O kurze

Naše Zážitkové tvorenie pre deti je zamerané na vytváranie bezpečného a podnetného prostredia, v ktorom majú možnosť objavovať a rozvíjať samé seba za prítomnosti rodiča. Hlavným pilierom programu je výtvarný proces, ktorý hrá dôležitú úlohu v rozvoji dôležitých kognitívnych a emocionálnych schopností detí. Skrze výtvarné aktivity sa deťom otvára cesta k efektívnejšej komunikácii a vyjadrovaniu vlastných myšlienok a pocitov. Tento proces pozitívne ovplyvňuje nielen ich schopnosť sociálnej interakcie, ale aj rozvoj emočnej inteligencie.

Kedy

 • Každý štvrtok od 10:00-10:45
 • Začíname od 5. októbra 2023

Platba

 • Cena za stretnutie: 16,-eur
 • (pri úhrade za 4 stretnutia vopred je cena 13,50,-eur)
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného nižšie za informačným textom. Aby bola platba prijatá správne, nezabudnite uviesť variabilný symbol pri úhrade objednávky.

  V poznámke uveďte prosím svoje meno a názov workshopu. Vaša prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení účastníckeho poplatku.

 •  

Prihláška

 • K dispozícií na www.umaumeniearteterapie.sk
 • Počet účastníkov – max. 6. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Kontakt

 • S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
 • Mgr. Lívia Sirotňáková
 • umakurzy@gmail.com
 • info@umaumeniearteterapie.sk

Informácie pre účastníkov skupín Zážitkového tvorenia pre deti

Artefiletický prístup

Na našich stretnutiach využívame artefiletický prístup.

Artefiletická expresívna tvorba stojí na pomedzí výtvarnej výchovy a arteterapie. I keď artefiletika využíva arteterapeutické prostriedky, nie je terapeutická. Prostredníctvom výtvarnej tvorby vedie dieťa k sebapoznávaniu a rozvoju sociálnych zručností.

Zvláštna pozornosť je venovaná zážitku z tvorby, pretože ten podnecuje prirodzenú detskú zvedavosť a tvorí základ pre poznávanie a učenie.

Princípy artefiletiky

Dieťa tvorbu využíva ako pomocný nástroj pre:

 

 • poznávanie sveta
 • ujasňovanie poznatkov o okolitej realite
 • odreagovanie emócií

Využívame nehodnotiaci prístup

 

 • Zdržujeme sa ako záporného hodnotenia, tak pochvaly
 • Za dôležité považujeme popis činnosti, situácie a okolností
 • Dieťa si tak buduje pocit vlastnej sebahodnoty a nie je závislé na sebapotvrdení od okolia

Reflektívny dialóg

 

 • Cieľom je príležitosť k rozhovoru o zážitkoch a prežívaní z tvorby
 • Napomáha uvedomiť si rozdiely a zhody v zážitkoch a aj to, že je to v poriadku
 • Uvedomenie si našich rozdielov vedie k vlastnému sebapoznávaniu

Našim cieľom je vytvoriť bezpečné a rešpektujúce prostredie, kde deti môžu:

 

 • Slobodne tvoriť
 • Neboja sa, že niečo pokazia
 • Nie sú závislé na hodnotení zvonka
 • Rastie ich sebadôvera a chuť sa výtvarne prejaviť

Aké zručnosti rozvíjame?

 • Rešpektovanie hraníc- druhých aj svojich vlastných
 • Integráciu pravidiel v kolektíve- učíme sa neubližovať si a neničiť veci
 • Zodpovednosť- deti sa samostatne rozhodujú, volia si vybrané materiály a činnosť
 • Pomáhame deťom – zvládnuť proces separácie
 • Obdobie vzdoru- prekonávame spolu v rešpektujúcom dialógu
 • Zvládanie hnevu a agresívneho správania- porozumenie svojim emóciám a ako ich prejavovať
 • Podpora sociálnych väzieb- hľadanie si kamarátov a osvojenie si zručností pri zvládaní konfliktov
 • Komunikáciu- ako zdieľať svoje emócie a potreby
 • Grafomotorické cvičenia- na podporu celého tela, jemnej a hrubej motoriky rúk
 • Tvorivosť- ako prevenciu úzkosti
Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.